Juridisk praxis

Ytterligare användning av webbplatsen för John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, John Deere Straße 1, 69190 Walldorf, registrerad i handelsregistret hos Mannheims tingsrätt, HRA 707944 (nedan kallad "John Deere") är föremål för följande villkor.1. Upphovsrätt

Denna produkt och alla dess delar, inklusive datorprogrammet, bilderna, databasen och all information, är upphovsrättsligt skyddade. All användning som strider mot upphovsrätten är inte tillåten utan samtycke från John Deere och rättsliga åtgärder mot överträdelser kan vidtas. Detta gäller särskilt kopiering, översättning, mikrofilmning och bearbetning i elektroniska system.

Användning av bilder är endast tillåten för privat bruk.


2. Varumärken och relaterade rättigheter

John Deere är ett fristående tyskt nationellt dotterbolag till Deere & Company. Deere & Company är ägare till ett antal registrerade varumärken och registrerade mönster [”registered designs” på engelska] [Gebrauchsmuster?] i Tyskland och andra stater. Användare får inga licenser till dessa eller någon annan användningsrätt. All användning av varumärken från Deere & Company utan samtycke är otillåten.


3. Färger, logo och företagsnamn

Den gröna och gula John Deere färgkombinationen, logon med den hoppande hjorten och namnet ”John Deere” är varumärken som tillhör Deere & Company.


4. Ansvar

Alla bilder, texter, priser och andra framställningar som visas i denna produkt utgör icke-bindande information. John Deere förbehåller sig rätten att göra ändringar. John Deere åtar sig inget ansvar för fel. John Deere åtar sig inget ansvar för förluster orsakade av användning av denna webbplats. Ansvar för uppsåtliga handlingar eller grov oaktsamhet förblir opåverkade av ovanstående.
Denna webbplats innehåller hyperlänkar, djuplänkar och andra länkar till tredje parts webbplatser. Du kan använda dessa länkar för att lämna John Deeres webbplats. John Deere har ingen kontroll över tredje parts webbplatser och åtar sig inget ansvar för innehållet på dessa.

Senast uppdaterat: 9 augusti 2019